Jordan Gorjian

Gorjian Acquisitions

My brokerage team


Gorjian Acquisitions